“Firal viu” és un procés participatiu que ha permès determinar les característiques principals que haurà de tenir el Passeig d’en Blay amb la seva imminent transformació.

Per una banda, s’han establert els criteris funcionals que han incorporat els projectes que s’han presentat al concurs per a la remodelació urbanística. Inclouen aspectes sobre l’estructura viària i la mobilitat, la vegetació i l’arbrat, la il·luminació i el paviment, el mobiliari urbà, les infraestructures o els monuments i béns patrimonials.

Per altra banda, s’han definit els usos als quals es dedicarà l’espai del Firal, tant pel que fa a ocupacions regulars de la via pública (el mercat setmanal o les terrasses) com les activitats puntuals (fires, festes i altres esdeveniments).

 

Què s’ha obtingut?

Els criteris funcionals acordats han servit per redactar les bases del concurs d’idees per a la remodelació urbanística del Passeig d’en Blay, en un document que formarà part del plec de condicions de compliment obligatori per als projectes que se’n presentin. La regulació dels usos que se’n puguin fer en el nou Firal quedarà determinada mitjançant l’aprovació d’un nou Pla d’usos del Firal, en substitució de l’existent.

 

Com es gestiona el procés?

Grup impulsor

El grup impulsor està format per representants del teixit veïnal, associatiu i comercial que garanteixen la diversitat de veus i de punts de vista, i el seu objectiu és impulsar i realitzar el seguiment del procés participatiu. Està acompanyat per l’equip tècnic i pels tècnics de l’Ajuntament assignats a aquest procés, i pot ser ampliat amb nous membres o entitats per ampliar-ne la representativitat, sempre que es consideri oportú pels agents implicats. Es reuneix de manera regular per fer un seguiment continu del procés participatiu, i tindrà continuïtat al llarg del procediment de selecció de propostes arquitectòniques, durant la redacció del projecte executiu i al llarg de l’execució dels treballs de remodelació. Podran ser convidades persones que pel seu coneixement específic aportin informació en els temes a tractar en cada reunió.

Equip tècnic

La cooperativa Raons Públiques ha estat l’equip encarregat de dissenyar i dinamitzar les activitats de participació, vetllar per la comunicació i difusió del procés i garantir-ne la seva transparència. De la mateixa manera, acompanyar els tècnics de l’Ajuntament d’Olot en la redacció dels documents normatius que se’n derivin del procés:  el pla d’usos del Firal,  i el plec de condicions tècniques del concurs per a la licitació del projecte de remodelació.